Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych osobowych: Vente Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 161B,
95-200 Pabianice, (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: bok@venteautomotive.pl; telefonicznie pod numerem: + 48 507 122 811 lub pisemnie na adres Administratora
(ul. Partyzancka 161B, 95-200 Pabianice).

Inspektor Ochrony Danych: brak obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych – IOD nie został powołany.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu: reprezentowania osoby, której dane dotyczą, przed autoryzowanymi stacjami naprawy pojazdów wszystkich marek w procesie naprawy pojazdów mechanicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: autoryzowane stacje naprawy pojazdów, doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT i telekomunikacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, firmy serwisowe dokonujące wycen szkód, wycen pojazdów, kopertowania oraz dystrybucji druku. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Vente Automotive zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
  3. przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora.
  4. Prawo wniesienia skarbi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  5. Prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem
  6. W przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. W przypadku odmowy podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy z Administratorem.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Pola z * są wymagane